Školné

 

Školné od 01.09.2021 se hradí na účet školy 3534331/0100 ve výši 500,- Kč za měsíc pod přiděleným VS (do 15 dne v měsíci).

Zákonní zástupci dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, úplatu nehradí.

Je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 pracovních dnů  v kalendářním měsíci stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení.

 

Stravné

 

 • Do mateřské školy se nesmí donášet žádné potraviny.
 • Při zápisu dítěte vyplní rodiče „Přihlášku ke stravování“- odevzdají ředitelce školy.
 • Rodiče omlouvají dítě nejpozději do 8:00 hod, jinak je dítě neomluvené a počítá se s ním na stravování první neomluvený den. Další den je mateřskou školou omluveno.

 

 • Rodiče obdrží tiskopis s výší stravného k úhradě pro bezhotovostní platbu nebo je zákonnému zástupci automaticky stažena na základě povolení k inkasu příslušná částka z účtu. 
 • Každý strávník má přidělený VARIABILNÍ SYMBOL, který je nutné při platbě uvést, jinak se uhrazená platba problematicky dohledává.
 • Stravné se hradí do 15. dne v měsíci 

POZOR!!!

Nové číslo účtu k úhradě stravného: 123-3862030207/0100

číslo účtu: 3534331/0100

 

Jeden den v mateřské škole vyčíslený v Kč:

přesnídávka………………………………………….………9,- Kč

oběd…………………………………………………………23,- Kč 

svačina…………………………………………………..……9,- Kč

celkem ……………………………………………………. 41,- Kč

 

Záloha při přijetí dítěte do mateřské školy …. 1.200,- Kč

Navýšení stravného na základě změny vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb. s účinností dne I. listopadu 2018. Příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. finanční limity na nákup potravin.

 

Vedoucí školní jídelny: Jana Kauerová

Zápis dětí do povinného předškolního vzdělávání

Zápis se uskuteční 3. až 14.května 2021 vždy od 8 do 12 hodin. K zápisu do povinného předškolního vzdělávání se dostaví děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016. Termín zápisu se týká i mladších dětí. Vzhledem k epidemiologické situaci lze předpokládat, že zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí. Přihlaste se prosím na www.elektronickypredzapis.cz v termínu od 12.4. do 23.4.2021, zde si vyplníte žádost, kterou vytisknete, necháte potvrdit lékařem a podepsanou doručíte v termínu zápisu do mateřské školy.

Způsoby doručení podepsané a lékařem potvrzené žádosti: 

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:

 • děti 5-6 leté a děti s odkladem školní docházky patřící do spádové oblasti  (max. 5000 bodů)
 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami (max. 4500 bodů)
 • děti 4 leté patřící do spádové oblasti (max 4000 bodů)
 • děti 3 leté patřící do spádové oblasti )max. 3000 bodů)
 • sourozenci dítěte docházejícího do mateřské školy (max. 1000 bodů)

plakát k informaci o zápisech do MŠ stáhnete zde:

  zápis dětí 2021 MŠ