Stravné a školné

JÍDELNÍČEK 

Zvýšení cen stravného od 01.05. 2023

Zvýšení stravného od 01.05.2023

STRAVNÉ

  • Do mateřské školy se nesmí donášet žádné potraviny.
  • Při zápisu dítěte vyplní rodiče „Přihlášku ke stravování“- odevzdají ředitelce školy.
  • Rodiče omlouvají dítě nejpozději do 8:00 hod, jinak je dítě neomluvené a počítá se s ním na stravování první neomluvený den. Další den je mateřskou školou omluveno.

 

  • Rodiče obdrží tiskopis s výší stravného k úhradě pro bezhotovostní platbu nebo je zákonnému zástupci automaticky stažena na základě povolení k inkasu příslušná částka z účtu. 
  • Každý strávník má přidělený VARIABILNÍ SYMBOL, který je nutné při platbě uvést, jinak se uhrazená platba problematicky dohledává.
  • Stravné se hradí do 15. dne v měsíci 

POZOR!!!

Nové číslo účtu k úhradě stravného: 123-3862030207/0100

číslo účtu: 3534331/0100

 

Jeden den v mateřské škole vyčíslený v Kč:

přesnídávka………………………………………….………9,- Kč

oběd…………………………………………………………23,- Kč 

svačina…………………………………………………..……9,- Kč

celkem ……………………………………………………. 41,- Kč

 

Záloha při přijetí dítěte do mateřské školy …. 1.200,- Kč

Navýšení stravného na základě změny vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb. s účinností dne I. listopadu 2018. Příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. finanční limity na nákup potravin.

 

Naše mateřská škola nabízí od 01.09.2022 možnost bezlepkového stravování pro děti.

 

Zájemci z řad zákonných zástupců si mohou níže stáhnout (PDF) přihlášku ke stravování

nebo si ji vyzvednout v kanceláři školy od 01.08. do 05.08.2022 a

následně ji vyplněnou odevzdat opět v kanceláři školy,

a to nejpozději ve středu 10.08.2022.

 

přihláška k dietnímu stravování

 

 


ŠKOLNÉ

Školné od 01.09.2021 se hradí na účet školy 3534331/0100 ve výši 500,- Kč za měsíc pod přiděleným VS

Zákonní zástupci dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, úplatu nehradí.

Je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 pracovních dnů  v kalendářním měsíci stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení.

 

 

Vedoucí školní jídelny: Jana Kauerová