Stravné a školné

STRAVNÉ

  • Do mateřské školy se nesmí donášet žádné potraviny.
  • Při zápisu dítěte vyplní rodiče „Přihlášku ke stravování“- odevzdají ředitelce školy.
  • Rodiče omlouvají dítě nejpozději do 8:00 hod, jinak je dítě neomluvené a počítá se s ním na stravování první neomluvený den. Další den je mateřskou školou omluveno.

 

  • Rodiče obdrží tiskopis s výší stravného k úhradě nebo platí bezhotovostním převodem u své banky.
  • Každý strávník(dítě i dospělý) má přidělený VARIABILNÍ SYMBOL, který je nutné při platbě uvést, jinak se uhrazená platba problematicky dohledává.
  • Stravné je hrazeno zálohově do 20 dne v měsíci.
  • Pokud se zaplatí stravné po 20. v měsíci, je částka brána jako NEZAPLACENÁ, tedy se stává dluhem a dluh je přičten do další platby.

POZOR!!!

Nové číslo účtu k úhradě stravného: 123-3862030207/0100

číslo účtu: 3534331/0100

 

Jeden den v mateřské škole vyčíslený v Kč:

přesnídávka………………………………………….………8.00,- Kč

oběd…………………………………………………………20.00,- Kč 

svačina…………………………………………………..……7.00,- Kč

celkem ……………………………………………………. 35.00,- Kč

 

Záloha při přijetí dítěte do mateřské školy …. 1 000,- Kč

Navýšení stravného na základě změny vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb. s účinností dne I. listopadu 2018. Příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. finanční limity na nákup potravin.

ŠKOLNÉ

Školné se hradí na účet školy 3534331/0100 ve výši 300,- Kč za měsíc pod přiděleným VS

Zákonní zástupci dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, úplatu nehradí.

Je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 pracovních dnů  v kalendářním měsíci stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení.

 

Březen 2021

 

Stanovená výše úplaty za měsíc březen 2021 je 0,- Kč (MŠ byla celý měsíc uzavřena)

 

Duben 2021

 

Stanovená výše úplaty za měsíc duben 2021 je:

  1. pro zákonné zástupce, kteří spadají do vybraných profesí a využili možnosti zařadit dítě do MŠ od 12.04. 2021………. 300,- Kč/měsíc
  2. pro všechny ostatní zákonné zástupce……….75,- Kč/měsíc

 

 

Vedoucí školní jídelny: Jana Kauerová